logoNieuw
uArtHangoor
  
 
 
 
 

Privacy Statement (AVG)

 

Gastouderopvang Kleine Nijn hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Kleine Nijn voldoet aan de eisen van de privacyregelgeving en wil transparant zijn over de soorten gegevens die er verwerkt worden en voor welke doelen, met wie we ze delen en welke rechten je zelf hebt over jouw gegevens. In dit Privacy Statement geeft Kleine Nijn heldere informatie over de omgang met de persoonsgegevens van de vraagouders en oppaskinderen.
Kleinschalige kinderopvang Kleine Nijn doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Gastouderopvang Kleine Nijn houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens
Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst voor de opvang.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens.

 • De gastouder van Gastouderopvang Kleine Nijn gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van kinderen en ouders. De geheimhouding daarvan is verplicht.

Gegevens verstrekken aan derden
Gastouderopvang Kleine Nijn geeft je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen vraagouder en Gastouderopvang Kleine Nijn. De gastouder van Gastouderopvang Kleine Nijn werkt samen met collega’s in Gorredijk. Bij calamiteiten zoals ziekte, inschakelen achterwacht of vakantieopvang kan het noodzakelijk zijn gegevens van het kind te delen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de ouder.
Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard door Gastouderopvang Kleine Nijn?
Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden jouw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Welke persoonsgegevens vraagt Gastouderopvang Kleine Nijn van haar klanten?
Ben je klant bij Gastouderopvang Kleine Nijn of wil je klant worden? Dan zijn de volgende gegevens van jou en eventueel je partner nodig:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Mailadres
 • Gewenste oppasdagen en tijden

Ook vragen we de volgende gegevens van je kind(eren)

 •  (Verwachte) geboortedatum
 • Naam
 • Eventuele allergieën en voeding
 • Gegevens huisarts en tandarts

Verder vraagt het gastouderbureau de noodzakelijke informatie om de opvang te kunnen regelen.
Voor een kwalitatief goede uitvoering van de opvang vraagt het gastouderbureau ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.
Beeldmateriaal van je kind zoals foto’s en video’s gebruiken we nooit zonder jouw schriftelijke toestemming Deze toestemming vragen wij vooraf.
Voor welke doelen gebruikt Gastouderopvang Kleine Nijn deze persoonsgegevens?
De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Het bieden van kinderopvang
 • Administratieve doeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van je kind
 • Het onderhouden van contact met jou over je kind
 • Het verzenden van nieuws en mededelingen

Met de invoering van de nieuwe wet heeft de gastouder van Gastouderopvang Kleine Nijn deze pagina toegevoegd aan de website. Zoals aangegeven in dit privacy statement gaat de gastouder zorgvuldig om met de gegevens van ouders en kinderen.
De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis, dit betekent dat ouders en kinderen toegang hebben tot het huis en de veilige leefomgeving van de gastouder/haar partner en kinderen. Wij (gastouder/partner en kinderen) zouden graag ook de ouders willen vragen onze privacy te respecteren en zorgvuldig om te gaan met deze vorm van opvang.
Mochten er vragen zijn neemt u gerust contact op met Gastouderopvang Kleine Nijn, via whats app: 06-52436915 (alleen berichten) of per email foekje@kleinenijn.nl